Fra avfall til drivkraft

Snu vektskålen og gjenopprett balansen –
om teknologien som gjør det mulig å omvende plastavfall til anvendelig olje


En løsning på plastproblemet


Plasten fikk en stor betydning for menneskene da den kunne benyttes i alt fra klær, emballasje, flasker og bøtter for rengjøring. Samtidig er det noen negative aspekter ved plastikken i henhold til dens evne til å nedbrytes, da mesteparten av plastikken ikke er biologisk nedbrytbar. Mesteparten av plasten råtner ikke på samme måte som papir eller mat, og den kan bli liggende i naturen i hundrevis av år. Dette har en negativ effekt på dyr og planteliv i deres habitater som skades av plastikkavfall som etterlates og blir liggende. Ofte forveksler dyr plastikk med mat som er brutt ned i småbiter og konsumerer dette med påfølgende skader. På bakgrunn av dette har vi som mennesker et ansvar ovenfor planeten vår og dyrelivet, og dette kan vi delvis løse ved å resirkulere plasten.

Plasttyper

Plasttyper har ulik kjemisk sammensetning fordi det brukes til ulike formål, og på grunn av dette vil også plastikkavfallet variere. Noen plastprodukter kan ikke resirkuleres og må brennes, mens andre egner seg godt til å resirkuleres til ny plast, olje og andre brukbare ressurser. Illustrert er en kort beskrivelse av de plasttyper som er godt egnet for gjenvinning til olje.

Gjenvinningsprosess


Plast sorteres etter type. PP, PE og PS sendes til knusing og vasking om nødvendig. Etter dette kan man kjøre plastikken gjennom en pyrolyseprosess og produsere høykvalitets-olje, og man kan også produsere plastikkpellets for videre bruk. I tillegg leverer vi en spesialteknologi som kan nedbryte annen type plast sammen med ca. 30% organisk materiale. Typisk sluttprodukt av denne prosessen kan være en kjeramisk aske som benyttes for å skape en sterkere betong i sementproduksjon.

Pyrolyse


Ordet pyrolyse stammer fra gresk der ‘pyro’ betyr ild og ‘lysis’ betyr å separere. Pyrolyseprosessen baserer seg på ulike metoder for termisk nedbrytbing ved ulike grader som kan variere fra 300-900°C.   

Pyrolyseavledede plastprodukter kan være komplekse og vanskelige å gjenbruke til videre raffinering. Grunnen til dette er at mange pyrolysesystemer benytter en såpass høy temperatur at det forringer kvaliteten på sluttproduktet. Skal man oppnå god kvalitet på sluttproduktet, er temperatur i pyrolysekammeret en avgjørende faktor. Vår teknologi benytter en avansert bruk av flere reaktorer og uten bruk av katalysator, og pyrolyseprosessen kjøres på forholdsvis lav temperatur fra 300-450°C. Dette resulterer i at sluttproduktet får en meget høy kvalitet. Ufordringen med CO2-utslipp er også en kjent utfordring, mens våre systemer har en unik teknologi som reduserer dette til et minimum. Designet av pyrolysekammeret inndelt i fire separate reaktorer, gir de geometriske avgjørende dimensjonene for konverteringsprosessen.

Maskinen


Våre maskiner benytter seg av en pyrolyseprosess basert på bruk av lav temperatur, og uten bruk av katalysator. Teknologien er effektiv og gir en utnyttelsesgrad på 60-90% avhengig av plastens kvalitet. Oljen som produseres har en meget høy kvalitet på grunn av pyrolyseprosessen som har en forholdsvis lav temperatur sammenlignet med andre alternative teknologier. Lett olje har en lav utnyttelse fra 2-10% og gass 8-20%. Markedsprisen på lett-olje er høyere grunnet at den produserer en høyere prosent bensin og diesel når den konverteres i et oljeraffineri. Maskinen har også et avgjørende høyteknologisk partikkelfilter som reduserer utslipp til et minimum.

Fabrikkløsning og tilleggstjenester


Våre maskiner kan effektivt kobles sammen til en helhetlig produksjonsplattform, der de enkelte maskinene likevel kan fungere som selvstendige produksjonsenheter. Produksjonskapasiteten kan være fra 2 tonn per døgn opptil en seriekoblet plattform med en døgnkapasitet på 48 tonn. Eksempelvis er én maskin som har betegnelsen PTO-8, en maskin som har en døgnkapasitet til å prosessere 8 tonn plastikkmateriale. Denne maskinen består av 2x 4-tonnsmaskiner koblet sammen. Når maskiner kobles sammen på denne måten vil man oppnå en stabil driftssituasjon uten fullt avbrudd ved periodisk vedlikehold og reparasjoner. Driftssituasjonen medfører en optimal løsning ved at de maskinene som ikke er gjenstand for periodisk vedlikehold eller reparasjoner på kan gå på full drift.  Vi tilbyr følgende verdiøkende tilleggstjenester: 

 

Forprosjekt
Løsningsdesign
Installasjon og implementering
Prosjektledelse
Testing og etterkontroll
Vedlikehold
Software-oppdatering
Reparasjon
Tilgjengelig call center som en helhetligløsning etter dine behov.