Pyrolyse – kjemisk resirkulering

Watec Solutions AS er europeisk distributør av avansert pyrolyseteknologi for resirkulering av plast til ny olje.

En viktig faktor for markedets modenhet, er at man nå har kommet et stykke videre med tanke på verdikjeden. Det finnes bedrifter som ønsker å kjøpe ferdig pyrolyseolje og det jobbes med standarder for kvalitetskrav. Det er blitt spesielt viktig for plastprodusenter å få etablert tilgang på pyrolyseolje, fordi det sannsynligvis vil bli et krav i fremtiden at plastprodusenter har en viss prosent av produksjonen som er basert på kjemisk resirkulert plast. Oljen fra våre maskiner kan produsere den kvaliteten som kreves for å oppnå dette. Det er nå i ferd med å etableres standarder for kvalitet med hensyn til pyrolyseolje som skal videreforedles til ny plast gjennom kjemisk resirkulering.

Prosessering av plast til olje

For å oppnå et godt resultat, er det avgjørende at man har en strategisk plan for råmateriale, både kvalitet og kvantitet. Plast sorteres etter type. PP, PE og PS før pyrolyseprosesseringen vil plasten bli vasket, knust og kuttet til mindre biter på ca10x10mm i henhold til de tekniske krav. Deretter vil plasten gå gjennom en termokjemisk lukket og ren prosess i reaktorer som skaper pyrolyseolje. Denne pyrolyseoljen vil kunne benyttes til å produsere ny plast og dermed bidra til en grønnere industri, sirkulærøkonomi, reduserte CO2 utslipp og en bærekraftig utvikling.

Oljen som produseres av plast i pyrolysemaskinen er testet i flere sammenhenger og vil ha en høy kvalitet med riktige forutsetninger. Kvaliteten på oljen, vil være avhengig av hvilken type plast man bruker som råmateriale og bearbeidingen i forkant av prosesseringen.

Våre maskiner benytter seg av en pyrolyseprosess basert på bruk relativ lav temperatur på ca 300C-450C. Teknologien er effektiv og gir en utnyttelsesgrad på 60-90% dersom plastmaterialet er av god og riktig kvalitet. Plasttypen som er godkjent til bruk i maskinene er PP, PE og PS. Oljen som produseres har en meget høy kvalitet på grunn av pyrolyseprosessen som har en forholdsvis lav temperatur sammenlignet med andre alternative teknologier.

Plasttyper har ulik kjemisk sammensetning fordi det brukes til ulike formål, og på grunn av dette vil også plastikkavfallet variere. Noen plastprodukter kan ikke resirkuleres og må brennes, mens andre egner seg godt til å resirkuleres til ny plast, olje og andre brukbare ressurser. Illustrert er en kort beskrivelse av de plasttyper som er godt egnet for gjenvinning til olje.

Fabrikkløsning og tilleggstjenester

Våre maskiner kan effektivt kobles sammen til en helhetlig produksjonsplattform, der de enkelte maskinene likevel kan fungere som selvstendige produksjonsenheter. Produksjonskapasiteten er fra 2 tonn per døgn og opptil en parallelkoblet plattform med en døgnkapasitet på opptil 30 tonn.

Eksempelvis er én maskin som har betegnelsen PTO-8, en maskin som har en døgnkapasitet til å prosessere 8 tonn plastikkmateriale. Denne maskinen består av fire 2 tonnsmaskiner som kobles sammen. Når maskiner kobles sammen på denne måten vil man oppnå en stabil driftssituasjon uten fullt avbrudd ved periodisk vedlikehold og reparasjoner. Driftssituasjonen medfører en optimal løsning ved at de maskinene som ikke er gjenstand for periodisk vedlikehold eller reparasjoner på kan gå på full drift.

Adresse

Storgata 14, 2000 Lillestrøm, Norway 

miljhoje